Avís legal

D’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de dades (en endavant RGPD), s’informa de les dades següents:

Titular: Clara Ponsatí Obiols
Domicili Social:

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
04E264
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
E-mail: clara.ponsatiobiols@europarl.europa.eu
Lloc Web: claraponsati.cat

1. OBJECTE

Clara Ponsatí Obiols (d’ara endavant, també la prestadora) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web claraponsati.cat, amb el que es pretén donar compliment a les obligacions que disposa la RGPD, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la web, la prestadora facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi en aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que hi pugui aparèixer sense obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, sent, per tant, suficient la publicació de les modificacions a la pàgina web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.
La prestació dels serveis per part del prestador té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d’usuaris.
La prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.

2.3. Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser certa. A aquestes efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a la Prestadora permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a la prestadora o a tercers.

2.4. Menors d’edat.
Per l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets, als quals accedeixen els menors correspon a aquells; és per això que si accedeixen a contingut no apropiat per la seva edat s’hauran d’establir, en els seus ordinadors, mecanismes (en particular programes informàtics, filtres i bloquejos) que permetin limitar els continguts disponibles. Encara que no siguin infal·libles, aquests mecanismes són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la web.
L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de la prestadora.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes en tractats internacionals;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de la prestadora o de tercers; i
(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La prestadora s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web en el cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament de la web els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. No obstant això, la prestadora no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, com ara catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

La prestadora no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius dels continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a disposició dels usuaris del nostre lloc web.

La prestadora no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. COOKIES

El lloc web de la prestadora pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per el bon funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Com que des del web no pot dur-se un control exhaustiu dels continguts introduïts per tercers, la prestadora no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, la prestadora manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció en aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La prestadora no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de la prestadora. No obstant això, la prestadora es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La prestadora està profundament compromesa amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al RGPD.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfiques són propietat de la prestadora o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la que van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part de la prestadora. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de la prestadora serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques alienes a la prestadora i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui aparèixer respecte als mateixos. En tot cas, la prestadora compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

La prestadora reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat de la prestadora sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot contactar amb la prestadora a través de l’adreça de correu electrònic esmentada anteriorment.

8.- LLEI APLICABLE

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació europea.